Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 08-09-2009, 09:14 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Bảo mật IBF toàn tập

Bảo mật IBF toàn tập

Tổng quan về bảo mật cho IBF gồm các phần chính sau :

- Đổi tên file cấu hình : conf_global.php

- Đổi tên file Login vào Control Panel : admin.php

- Giấu chuỗi index, đổi tên file index.php, và đổi tên thư mục Sources.(Cái này có thể ko cần làm)

- Thiết lập mật khẩu bảo vệ Control Panel : Security Password.

- Giới hạn số lần truy nhập Admin CP có User và Password sai.

- Xây dựng tường lửa bảo vệ.

- Mã hoá.

- Cập nhật và Fix lỗi thường xuyên.

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các bước trên để có thể giúp các bạn bảo mật Diễn đàn một cách tốt nhất có thể. Công cụ để sửa code ở đây tôi dùng Macromedia Dreamweaver (Hỗ trợ tìm Text trong tất cả các file ở thư mục định sẵn).

1. Đổi tên file cấu hình conf_global.php :

Tìm tất cả các file có chuỗi conf_global. thay bằng tên mà bạn muốn thay. Ví dụ tôi đổi tên file thành : config4r.php thì tôi tìm conf_global. thay bằng config4r. (chú ý là có dấu . đấy nhé)

Sau đó bạn vào thư mục gốc của Forum đổi tên conf_global.php thành config4r.php là xong bước 1.

2. Đổi tên admin.php (ở đây tôi ví dụ là đổi thành file : 4rcp.php )

Tìm tất cả các file có chuỗi admin. thay bằng 4rcp.

Sau đó vào thư mục gốc của Forum đổi tên admin.php thành 4rcp.php.

Đã xong bước 2

3. Đổi tên thư mục sources và giấu chuỗi Index. Và nếu muốn có thể đổi tên index.php

Tìm tất cả các file có chuỗi sources thay bằng tên thư mục bạn muốn đổi. Ví dụ tôi đổi tên thư mục Source thành thư mục : code , tôi tìm tất cả các file có chuỗi sources thay thế bằng code

Sau đó đổi tên thư mục sources thành code .

Giấu chuỗi index :

Tìm chuỗi index. ở tất cả các file rồi xoá đi. (Không điền gì vào ô Replace)

Tìm chuỗi index.php ở tất cả các file rồi xoá đi.

Mở file config4r.php (là file conf_global.php cũ ), tìm đoạn $INFO['php_ext'] = 'php';

Thay bằng $INFO['php_ext'] = '';

Bây giờ là cách fix lỗi sau khi các bạn giấu index.php :

Tìm tất cả file có chuỗi 4rcp. (nếu chưa đổi tên file admin.php thì là admin. ) sau đó thay bằng 4rcp.php

Sau đó tìm tiếp 4rcp.phpphp thay bằng 4rcp.php

( Bạn có thể đổi tên index.php thành file khác, ví dụ như main.php theo cách sau :

Chúng ta tạo file .htaccess với nội dung như sau

DirectoryIndex main.php index.php index.php3 index.html

Save lại rồi Upload lên thư mục gốc của Forum.)4. Thiết lập Security Password bảo vệ cho Admin CP.

Mở file 4rcp.php ( là file admin.php cũ ) sau đó tìm đoạn code sau :

$PassWord = "";

Thêm vào bên dưới :$SPassWord = "matrix2k "; //Thay matrix2k bằng password của bạn ở đây.

Tìm tiếp :

if ( empty($IN['password']) )

{

do_login("You must enter a password before proceeding");

}

Thêm vào bên dưới :

if ( empty($IN['password']) )

{

do_login("You must enter a security password before proceeding");

}

Tìm tiếp :

if ($pass != $mem['password'])

{

do_login("The password entered did not match the one in our records");

}

Thêm vào bên dưới :

elseif ($SPassWord != $IN['spassword'])

{

do_login("The security password entered did not match the one in our records");

}

Tìm tiếp :

$ADMIN->html .= $SKIN->add_td_row( array( "Your Forums Password:",

"<input type='password' style='width:100%' name='password' value=''>",

) );

Thêm dưới :

$ADMIN->html .= $SKIN->add_td_row( array( "Your Security Password:",

"<input type='password' style='width:100%' name='spassword' value=''>",

) );

Done ! Như vậy bạn đã tạo thêm một Password bảo vệ cho Forum của bạn khi Login vào Admin CP.5. Giới hạn số lần nhập sai User và Pass khi đăng nhập vào Admin CP.

Mở file 4rcp.php (file admin.php) tìm đoạn sau :

//----------------------------------

// Attempt to get the details from the

// DB

//----------------------------------

Bổ sung ngay phía dưới :

require $root_path."sources/lib/emailer.php";$this->email = new emailer();Sau đó tìm tiếp ngay dưới :if ( empty($mem['id']) )

{Bổ sung thêm :

$ip_address=getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");

if ($ip_address=="") {

$ip_address=getenv("REMOTE_ADDR");

}

$ip_hostname = @gethostbyaddr($ip_address);

$mail = $INFO['email_out'];

$this->email->message = "Cảnh báo !!! Có một ai đó đã cố gắng truy cập vào Admin CP của bạn!\n\nVới Username là : $username\nvà Password đã mã hoá MD5 là : $password (".md5($password).")\n\nĐịa chỉ IP của người đã cố gắng đăng nhập là : $ip_address\n Host là: $ip_hostname\n\nBạn có thể tìm được thông tin về người đã sử dụng IP này để truy cập vào Admin CP của bạn bằng địa chỉ sau http://www.networldmap.com/TryIt.htm...036;ip_address ";

$this->email->subject = "Cảnh báo : Có kẻ tìm cách xâm nhập Administration CP ";

$this->email->to = $mail;

$this->email->send_mail();

Bây giờ ta tìm tiếp :

if ($pass != $mem['password'])

{

Thêm dưới đó :

$ip_address=getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");

if ($ip_address=="") {

$ip_address=getenv("REMOTE_ADDR");

}

$ip_hostname = @gethostbyaddr($ip_address);

$mail = $INFO['email_out'];

$this->email->message = "Cảnh báo !!! Có một ai đó đã cố gắng truy cập vào Admin CP của bạn!\n\nVới Username là : $username\nvà Password đã mã hoá MD5 là : $password (".md5($password).")\n\nĐịa chỉ IP của người đã cố gắng đăng nhập là : $ip_address\n Host là: $ip_hostname\n\nBạn có thể tìm được thông tin về người đã sử dụng IP này để truy cập vào Admin CP của bạn bằng địa chỉ sau http://www.networldmap.com/TryIt.htm...036;ip_address ";

$this->email->subject = "Cảnh báo : Có kẻ tìm cách xâm nhập Administration CP ";

$this->email->to = $mail;

$this->email->send_mail();

Done, như vậy bạn đã xong bước thứ 5. Từ bây giờ bất kỳ ai nhập Password đăng nhập Admin CP sai quá 3 lần, IBP của bạn sẽ gửi thư cảnh báo về cho bạn ngay.

Phù mỏi tay quá, mấy cái sau tôi chỉ giới thiệu qua thôi .

6. Xây dựng tường lửa.

Có rất nhiều loại tường lửa có thể sử dụng, nhưng ở đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng m ột PHP Firewall thông qua .htpasswd (có thể đọc tham khảo bài bảo mật ACP của tôi)

Tạo file : baove.php với đoạn code sau :

<?php

global $_matrix2k_auth_passwd_file, $_matrix2k_auth_OK;

$_matrix2k_auth_passwd_file = ".htpasswd";

$_matrix2k_auth_OK = 0;

function _matrix2k_auth_die($str) {

?>

<html>

<head>

<title>Firewall protect for ACP Matrix 2K </title>

</head>

<body>

<center><h1>Firewall 1 protect for ACP IBF </h1>

<h2>Please Type your user and password to Login Firewall 2 or ACP Hi Hi ! </h2></center>

<center><h3><?php echo $str ?></h3></center>

</body>

</html>

<?php

exit(-1);

}

function _matrix2k_auth_check($us er, $password, $level) {

global $_matrix2k_auth_passwd_file;

@ $fp = fopen($_matrix2k_auth_passwd_file, "r");

if (!$fp) {

_matrix2k_auth_die("Cannot open password file!");

}

while (!feof ($fp)) {

$line = chop(fgets($fp));

list ($u, $p) = split(":", $line, 2);

if ($u == $user && (($level == 0 && $p == md5($password)) || ($level == 1 && $p == $password))) {

setcookie('matrix2k_auth_user', $u);

setcookie('matrix2k_auth_password', $p);

fclose($fp);

return 1;

}

}

fclose($fp);

return 0;

}

function _matrix2k_auth_form() {

?>

<html>

<head>

<title>Firewall protect for ACP Matrix 2K </title>

</head>

<body>

<center><h1>Firewall 1 protect for ACP IBF </h1>

<h2>Please Type your user and password to Login Firewall 2 or ACP Hi Hi ! </h2></center>

<center><form method="POST">

Username: <input type="text" name="matrix2k_auth_user">

Password: <input type="password" name="matrix2k_auth_password">

<input type="submit" value="Login">

</form></center>

</body>

</html>

<?php

exit(-1);

}

if ($_POST['matrix2k_auth_user'] && $_POST['matrix2k_auth_password']) {

$_matrix2k_auth_OK = _matrix2k_auth_check($_POST['matrix2k_auth_user'], $_POST['matrix2k_auth_password'], 0);

} else if ($_COOKIE['matrix2k_auth_user'] && $_COOKIE['matrix2k_auth_password']) {

$_matrix2k_auth_OK = _matrix2k_auth_check($_COOKIE['matrix2k_auth_user'], $_COOKIE['matrix2k_auth_password'], 1);

}

if (!$_matrix2k_auth_OK) {

_matrix2k_auth_form();

}

?>

Bây giờ tạo file : taopass.php với đoạn code sau :

<html>

<head>

<title>Encode Password to MD5</title>

</head>

<body>

<center><h1>Password Encoder using MD5 Hashing</h1>

<h2>To creat Password for your PHP file</h2></center>

<center><h3>

<?php

if ($_POST['password']) {

echo "Your password has been encoded as: ", md5($_POST['password']);

}

?>

</h3></center>

<center>

<form method="POST">

Enter your password: <input type="text" name="password">

<input type="submit" value="Encode">

</form>

</center>

</body>

</html>Bạn hãy upload cả 2 file lên thư mục gốc của Forum và Run file taopass.php :

http://yoursite/taopass.php

Nhập password bạn muốn Encode MD5, rồi Encode, Hãy copy lại doạn Password đã mã hóa của bạn lại.

Tạo file : .htpasswd trên thư mục chứa forum của bạn với nội dung sau :

User: đoạn password mã hóa

Ví dụ :

User: 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6

Bây giờ mở file : admin.php , ngay đầu của trang chèn đoạn code sau :

<?php include "baove.php";?>

Bây giờ hãy CHMOD file .htpasswd thành 004 ! Okie đã xong bước 6.

7. Mã hoá

Mã hoá thì chúng ta dùng Tool, Tool tốt nhất là Zend code, nếu ko có bạn có thể xài PHPEncode cũng được. Hãy Search rồi Load tool về để encode các file php của bạn lại .

8. Cập nhật và Fix lỗi.

Các bạn phải cập nhật và Fix lỗi thường xuyên và liên tục. Dưới đây là một số lỗi đã công bố của IBP 1.3 và cách Fix :

*************************

Lỗi SQL Injection ở forum.php

*************************

Tìm đoạn code :

if ( (!isset($sort_keys[$sort_key])) and (!isset($prune_by_day[$prune_value])) and (!isset($sort_by_keys[$sort_by])) )

Thay bằng :

if ( (!isset($sort_keys[$sort_key])) or (!isset($prune_by_day[$prune_value])) or (!isset($sort_by_keys[$sort_by])) )

*************************

Lỗi SQL Injection ở calendar.php

*************************

Tìm trong file : sources/calendar.php đoạn code sau :

$this->chosen_month = ( ! intval($ibforums->input['m']) ) ?

$this->now_date['mon'] : $ibforums->input['m']; $this->chosen_year = ( ! intval($ibforums->input['y']) ) ?

$this->now_date['year'] : $ibforums->input['y'];

Thay bằng :

$this->chosen_month = ( ! intval($ibforums->input['m']) ) ?

$this->now_date['mon'] : intval($ibforums->input['m']); $this->chosen_year = ( ! intval($ibforums->input['y']) ) ?

$this->now_date['year'] : intval($ibforums->input['y']);

Chú ý : Các bạn phải CHMOD file và thư mục cho cẩn thận. CHMOD file là 604 hoặc 644, CHMOD thư mục là 701 hoặc 755.

Chúc các bạn bảo mật tốt Forum của mình và bài viết trên đây của tôi giúp bạn chút phần nào
__________________
Theo: Dyncemume (hackingart)

  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Tuổi 23-01-2011, 10:29 PM   #2
Sotmemiteni
Newbie
 
Gia nhập: Jan 2011
Nơi cư ngụ: Angola
Trả Lời: 1
Gởi tin nhắn qua ICQ tới Sotmemiteni
рукоделие вязаные шапочки смешные вышивки
рукоделие вязание жилетов и безрукавок схемы вышивки dimensions скачать
вязание бурда моден для детей вышивка плюс интернет магазин
рукоделие вязаные шапочки техника вышивки ришелье
рукоделие вязаные шапочки вышивка спицами
вязание спицами дырчатые узоры черно белая вышивка бесплатные схемы
вязание жаккард для детей схема вышивки париж
вязание спицами дырчатые узоры техника вышивания биссером
рукоделие вязаные шапочки нитки для вышивания крестом
модное вязание для детей схемы вышивка бисером продажа
рукоделие вязаные шапочки вышивка хозяин леса
модное вязание для детей схемы вышивка таблица цветов
вязание спицами дырчатые узоры вышивка крестом орел
рукоделие вязание жилетов и безрукавок котята вышивка крестиком
рукоделие вязание жилетов и безрукавок вышивка крестом зайка
вязание жаккард для детей вышивка кота леопольда
рукоделие вязаные шапочки способы вышивания крестиком
вязание бурда моден для детей доклад вышивка гладью
рукоделие вязание жилетов и безрукавок вышивка крестом кролик
рукоделие вязание жилетов и безрукавок вышивка иисус
вязание жаккард для детей вышивка крестом фрукты
вязание спицами дырчатые узоры схемы черно белой вышивки крестом
вязание бурда моден для детей вышивка плюс интернет магазин
sandra вязание для детей монохромная вышивка схемы
вязание спицами дырчатые узоры лупа для вышивания
рукоделие вязаные шапочки вышивка бисером русская искусница
вязание спицами дырчатые узоры уроки вышивания крестиком для начинающих
рукоделие вязаные шапочки пейзажи вышивка
рукоделие вязаные шапочки схемы вышивки крестом панда
вышивка на вязаных изделиях видео вышивка бисером новая слобода
вязание спицами дырчатые узоры схемы вышивки крестом ван гог
Sotmemiteni vắng mặt   Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Tuổi 07-02-2011, 09:02 PM   #3
UkrPost
Newbie
 
Gia nhập: Feb 2011
Nơi cư ngụ: Украина
Trả Lời: 1
Gởi tin nhắn qua ICQ tới UkrPost
Работа в Киеве
работа на дому киев
UkrPost vắng mặt   Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Tuổi 09-02-2011, 04:00 PM   #4
wnovikoff
Newbie
 
Gia nhập: Feb 2011
Nơi cư ngụ: Россия
Trả Lời: 1
приглашаем стать членом сро энергоаудиторов. с-петербург.
Доброго времени суток=). Приглашаем к вступлению в некоммерческое партнёрство СРО.
НКП "Региональное Объединение" - объединяет 5 организаций в С-Петербурге:
НКП СРО "Региональное Строительное Объединение" - саморегулируемая организация в области капитального строительства.
НКП СРО "Региональное Проектное Объединение" - саморегулируемая организация в области проектирования.
НКП СРО "Региональное Инженерно-Изыскательское Объединение" - саморегулируемая организация в области инженерно-изыскательских работ.
НКП "Региональное Противопожарное Объединение" - некоммерческое партнерство организаций, осуществляющих работы в области противопожарной безопасности.
СРО спб
Сро энергетическое обследование спб
отмена лицензий МЧС в Санкт-Петербурге
Всего доброго
Надеемся информация была для вас полезной.
wnovikoff vắng mặt   Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Tuổi 10-02-2011, 06:10 AM   #5
RahPhipit
Newbie
 
Gia nhập: Jan 2011
Nơi cư ngụ: Russia
Trả Lời: 1
Gởi tin nhắn qua ICQ tới RahPhipit
Полезные ссылки от RahPhipit
Большое спасибо


-----------
скачать драйвер на high definition audio
RahPhipit vắng mặt   Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 09:01 AM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.